Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produtków.

Konkurs Wędkarskie Lato 2023

ZWYCIĘZCY KONKURSU INSEL „WĘDKARSKIE LATO 2023”

W miniony piątek,  22 września, upłynął ostatni dzień lata 2023 roku, a tym samym termin zgłoszeń do naszego konkursu. Tym razem przedmiotem rywalizacji były fotki z wędkarskiej wyprawy.

Wygrały zdjęcia, które wzbudziły wśród nas najwięcej emocji. Laureaci spełnili wszystkie formalne warunki, a ponadto przesłali nam całe serie fantastycznych fotek.  Zgodnie z zapowiedzią niebawem przy okazji różnych dni okolicznościowych wiele z nich umieścimy na naszych stronach. 

Laureatami konkursu „Wędkarskie Lato 2023” są:

Pan Adam Kryszewski z Kartuz - echosonda Lowrance Hook2 4xGPS

Pan Zbigniew Kiełkowski z Pawłowic - echosonda Lowrance Hook2 4xGPS

Pan Piotr Karczmarczyk z Dąbrówki - wędka spinningowa Abu Garcia Hornet Stinger Plus Spin 2,44m 10-40g

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w naszym konkursie. Zachęcamy do śledzenia naszych stron i uczestnictwa w naszych kolejnych akcjach.

Serdecznie pozdrawiamy,

Ekipa z Insel


KONKURS „WĘDKARSKIE LATO 2023”

> TYLKO DLA KLIENTÓW INSEL <

 

Do wygrania:
1 i 2 miejsce: Echosonda Lowrance Hook2 4xGPS
3 miejsce: Wędka spinningowa Abu Garcia Hornet Stinger Plus Spin 2,44m 10-40g.

Tym razem przedmiotem zapraszamy Was do przesłania nam fotki z wędkarskiej wyprawy. Trzy zdjęcia, które wzbudzą wśród nas najwięcej emocji wygrają główne nagrody - Echosondy i wędkę.

Mała podpowiedź – interesują nas szczególnie fotki takie, jak te, które wykorzystujemy okolicznościowo przy okazji szczególnych Dni - Matki, Ojca, Dziecka, Kobiet, Wędkarza, rozpoczęcia sezonu pierwszego dnia wiosny. Wystarczy przejrzeć nasze zdjęcia na fb by mieć rozeznanie. Niewykluczone, że przy kolejnych okolicznościach to Wasze fotki umieścimy na naszych stronach 😉

Konkurs trwa od 17 lipca 2023 do końca lata kalendarzowego, czyli do 22 września 2023 (włącznie). Ogłoszenie wyników 26 września 2023 roku na stronie www.sklep.insel.pl oraz na naszej stronie fb https://www.facebook.com/SklepWedkarskiINSEL

 

Aby wziąć udział w Konkursie, trzeba:

przesłać zgłoszenie, tj. wędkarskie zdjęcie

przesłać dane pozwalające nam potwierdzić bycie Klientem INSEL, tj. imię, nazwisko i adres na który było wysłane zamówienie, na adres email: konkurs@insel.pl

Być klientem INSEL rozumiemy jako zakupy w naszym sklepie internetowym zrobione w bieżącym roku. Przy czym nieważne są dla nas - wartość zakupów, ilość zamówień czy dostarczenie dokumentu zakupu. Zakupy mogą być zrobione zarówno przed dniem ogłoszenia Konkursu, jak i w trakcie jego trwania. Wystarczą nam dane kto, adres pod który zamawiał zakupy i adres e-mail.

 

REGULAMIN KONKURSU „WĘDKARSKIE LATO 2023”

Niniejszy Regulamin Konkursu „Wędkarskie lato 2023” (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Wędkarskie Lato 2023”  (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa  i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na stronie www.sklep.insel.pl (zwanego dalej “Konkursem”) jest firma Insel z siedzibą przy ul. Przyjacielskiej 3 w Wołominie, 05-200 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do odebrania nagrody przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.sklep.insel.pl

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano Nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami są 2 (dwie) Echosondy Lowrance Hook2 4xGPS oraz wędka spinningowa Abu Garcia Hornet Stinger Plus Spin 2,44m 10-40g.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta na stronie www.sklep.insel.pl

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na stronie www.sklep.insel.pl

2. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia tj. od dnia 17.07.2023r. do 22.09.2023r. godz. 23.59

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. Przesłanie wędkarskiej fotografii na adres email: konkurs@insel.pl

b. Przesłanie danych do weryfikacji warunku uczestnictwa w konkursie tj. bycia klientem sklepu internetowego Insel (www.sklep.insel.pl) w 2023 roku - imienia, nazwiska i adresu pod który wysłane było zamówienie, zrealizowane pomiędzy dniem 01.01.2023r. a dniem 22.09.2023r., na adres email: konkurs@insel.pl

2. Informacje o konkursie będą dostępne na www.sklep.insel.pl

 

§ 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FOTOGRAFII

1. W Konkursie oceniane będą fotografie, które odpowiadać będą tematowi Konkursu tj. motyw przewodni to wędkarstwo.

2. Każdy z Uczestników może zgłosić dowolną liczbę fotografii.

3. Fotografia powinna zostać wykonana techniką cyfrową.

4. Fotografię należy wykonać w możliwie jak najlepszej jakości i rozdzielczości. Zapis zdjęć powinien odbyć się bez ich pomniejszania czy kompresji.

5. Fotografię należy zapisać w formacie JPG/JPEG/TIFF/RAW/ oraz przesłać emailem na adres konkurs@insel.pl

6. Fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.

7. Prace niespełniające określonych w Regulaminie warunków nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

8. O zakwalifikowaniu fotografii do Konkursu decyduje Organizator.

9. Fotografie zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych fotografii na innych stronach internetowych, w mediach, a także do wystawienia jako ekspozycji w czasie imprez okolicznościowych.

10. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs fotografii zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych itp.

 

§ 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga przesłania zgłoszenia na adres email: konkurs@insel.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. i &6 Regulaminu

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze decyzji uznaniowej i arbitralnej. Pod uwagę będą brane kryteria zgodności z tematem tj. motyw wędkarski, walory estetyczne, artystyczne, pomysłowość, oryginalność, kreatywność.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni zwycięzców.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości email w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na stronie www.sklep.insel.pl oraz na faceboooku pod adresem https://www.facebook.com/SklepWedkarskiINSEL

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu emaila z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. numer telefonu

c. adres mailowy

d. adres do przesyłki

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.

9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Uczestników Konkursu obowiązuje zakaz praktykowania jakichkolwiek nielegalnych, nieuczciwych bądź wątpliwych etycznie działań np. przesyłania fotografii do których nie ma się praw autorskich, nabytych nielegalnie lub nieuczciwie. W sytuacji budzącej wątpliwości co do źródła pochodzenia fotografii czy innych działań ocenionych przez Organizatora Konkursu jako nieuczciwych lub wątpliwych etycznie, Organizator ma prawo usunąć z Konkursu zgłoszenie tej osoby.

 

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem, w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej;

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

 

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa drogą emailową.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora.

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie do Organizatora pracy konkursowej powoduje przeniesienie praw autorskich oraz praw własności do zgłoszonej pracy konkursowej na Organizatora Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do komercyjnego wykorzystania prac konkursowych w różnych formach.

 

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w różnych formach (wystawy, publikacje, bannery itd.).

5. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.

6. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Menu

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produtków.

Ustawienia

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produtków.